Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je Roman Dekrét, Úžiny 7468/3, 831 06 Bratislava - městská část Rača, IČO: 40147584, DIČ: 1045976173, kontakt: info(@)autolog.pro. (dále jen „Provozovatel“)
 2. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala k užívání Aplikace. (dále jen „Uživatel“)
 3. Aplikací se rozumí webová aplikace Autolog.pro (dále jen „Aplikace“), dostupná prostřednictvím webové stránky autolog.pro (dále jen „Webová stránka“).
 4. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání a zpřístupňování Aplikace a tvoří, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Cookie Policy, obsah smlouvy o poskytování služeb, tj. zpřístupnění Aplikace, ve smyslu § 1751 občanského zákoníku.

Zpřístupnění Aplikace

 1. Smlouva o poskytování služeb, tj. o zpřístupnění Aplikace, je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena ve chvíli, kdy se Uživatel zaregistruje k používání aplikace vytvořením uživatelského účtu vyplněním e-mailové adresy. Aplikace je zpřístupněna bezúplatně od provedení registrace. Zpřístupnění Aplikace považované za dobrovolné jednostranné plnění Provozovatele a Uživateli na něj nevzniká nárok. Smlouva o poskytování služeb trvá do doby, dokud Uživatel nepožádá Provozovatele o zrušení uživatelského účtu. Smlouva dále zaniká zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

Licence

 1. Zpřístupnění Aplikace se mj. řídí následujícími licenčními podmínkami.
 2. Aplikace je souborným autorským díle, k němuž vykonává majetková práva Provozovatel.
 3. Registrací je Uživateli poskytnuta osobní, nepřenosná, nevýhradní licence k užívání Aplikace v souladu s účelem Aplikace, tj. evidence servisních záznamů. Licence je poskytována jako bezúplatná od provedení registrace.
 4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn vytvářet odvozená díla, nedohodne-li se na tom s Provozovatelem.
 5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují servisní a administrativní služby.
 6. Tato licenční ujednání upravují také užívání případných aktualizací Aplikace, kterými může být původní Aplikace doplněna či nahrazena. To neplatí, pokud taková aktualizace bude spojena se samostatnou licencí a samostatnými podmínkami aplikace. Pak mají přednost podmínky samostatné licence.
 7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejsou Uživatelé těmito Podmínkami oprávněni.

Práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele

 1. Uživatel je povinen uvést vlastní existující e-mailovou adresu.
 2. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci výhradně pro účely vedení evidencie nebo jiné evidence.
 3. Jeden uživatel nesmí uvést více než jednu e-mailovou adresu.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za data a obsah, které Uživatel při užívání Aplikace nahrává. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami.
 5. Uživatel je povinen chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetí stranou.
 6. Uživatel se vzdává případných nároků na náhradu škody, újmy či ušlého zisku vzniklých v důsledku porušení povinností Provozovatele.

Úplata za užívání služby

 1. Služba je poskytována bez úplaty. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výši úplaty za službu

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel je považován za profesionála. Služba je určena k evidenci servisních úkonů pro podnikatelské účely. Na základě toho není Uživatel považován za spotřebitele a nepožívá ochrany poskytované spotřebiteli právním řádem České republiky.
 2. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude příslušný krajský nebo okresní soud v obvodu sídla Provozovatele.
 3. Uzavřením smlouvy (dokončením registrace) dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a zaniká, zánikem uživatelského účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 4. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.
 5. Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit zejména z důvodů regulatorních a technologických. Změna Podmínek bude Uživatelům oznámena elektronickou zprávou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si Uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb Uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. V případě, že Uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.
 6. Podmínky jsou platné a účinné od 28. 6. 2022.