Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom je Roman Dekrét, Úžiny 7468/3, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 40147584, DIČ: 1045976173, kontakt: info(@)autolog.pro. (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 2. Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na užívanie Aplikácie. (ďalej len „Užívateľ“)
 3. Aplikáciou sa rozumie webová aplikácia Autolog.pro (ďalej len „Aplikácia“), dostupná prostredníctvom webovej stránky autolog.pro (ďalej len „Webová stránka“).
 4. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom pri užívaní a sprístupňovaní Aplikácie a tvoria, spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a Cookie Policy, obsah zmluvy o poskytovaní služieb, tj sprístupnenie Aplikácie.

Sprístupnenie Aplikácie

 1. Zmluva o poskytovaní služieb, tj o sprístupnení Aplikácie, je medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom uzavretá vo chvíli, keď sa Užívateľ zaregistruje na používanie aplikácie vytvorením užívateľského účtu vyplnením e-mailovej adresy. Aplikácia je sprístupnená bezodplatne od vykonania registrácie. Sprístupnenie Aplikácie považované za dobrovoľné jednostranné plnenie Prevádzkovateľa a Užívateľovi naň nevzniká nárok. Zmluva o poskytovaní služieb trvá do doby, pokiaľ Užívateľ nepožiada Prevádzkovateľa o zrušenie užívateľského účtu. Zmluva ďalej zaniká zánikom Užívateľa alebo Prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.

Licencia

 1. Sprístupnenie Aplikácia sa oi riadi nasledujúcimi licenčnými podmienkami.
 2. Aplikácia je súborným autorským diela, ku ktorému vykonáva majetkové práva Prevádzkovateľ.
 3. Registráciou je Užívateľovi poskytnutá osobná, neprenosná, nevýhradná licencia na používanie Aplikácie v súlade s účelom Aplikácie, tj evidencia servisných záznamov. Licencia je poskytovaná ako bezodplatná od vykonania registrácie.
 4. Predmetom licencie nie je oprávnenie používať grafické prvky používateľského rozhrania Aplikácia rozmnožovaním, rozširovaním alebo oznamovaním verejnosti. Užívateľ nie je oprávnený vytvárať odvodené diela, ak sa nedohodne na tom s Prevádzkovateľom.
 5. Licenciu nie je možné postúpiť ani udeliť podlicenciu, a to ani čiastočne. Užívateľ nesmie Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať na používanie tretím osobám s výnimkou svojich zamestnancov a spolupracujúcich osôb, ktoré mu poskytujú servisné a administratívne služby.
 6. Tieto licenčné dojednania upravujú tiež používanie prípadných aktualizácií Aplikácie, ktorými môže byť pôvodná Aplikácia doplnená či nahradená. To neplatí, ak takáto aktualizácia bude spojená so samostatnou licenciou a samostatnými podmienkami aplikácie. Potom majú prednosť podmienky samostatnej licencie.
 7. Aplikáciu nie je možné používať spôsobom, ktorý by narušoval práva Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, na výkon ktorých nie sú Používatelia týmito Podmienkami oprávnení.

Práva, povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť Užívateľovi prostredníctvom Webovej stránky prístup k Aplikácii.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na užívateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste.

Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ je povinný uviesť vlastnú existujúcu e-mailovú adresu.
 2. Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu výhradne na účely vedenia evidencie alebo inej evidencie.
 3. Jeden používateľ nesmie uviesť viac ako jednu e-mailovú adresu.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta a obsah, ktoré Užívateľ pri používaní Aplikácie nahráva. Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi a týmito Podmienkami.
 5. Užívateľ je povinný chrániť svoje prístupové mená a heslá k poskytovaným službám a chrániť ich pred zneužitím treťou stranou.
 6. Užívateľ sa vzdáva prípadných nárokov na náhradu škody, ujmy či ušlého zisku vzniknutých v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa.

Úplata za používanie služby

 1. Služba je poskytovaná bez odplaty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku odplaty za službu

Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ je považovaný za profesionála. Služba je určená na evidenciu servisných úkonov na podnikateľské účely. Na základe toho nie je Užívateľ považovaný za spotrebiteľa a nepožíva ochranu poskytovanú spotrebiteľovi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Pre prípad vzniku sporu v súvislosti alebo na základe týchto Podmienok sa bude vždy aplikovať slovenské právo. Príslušným na riešenie takého sporu bude príslušný krajský alebo okresný súd v obvode sídla Prevádzkovateľa.
 3. Uzatvorením zmluvy (dokončením registrácie) ďalej dochádza k vzniku zmluvy o spracovávaní osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pričom obsah zmluvy tvoria príslušné ustanovenia Zásad pre ochranu osobných údajov a Podmienok v primeranom rozsahu v znení platnom ku dňu uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, prípadne v znení neskorších zmien. Zmluva sa uzatvára po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb a zaniká, zánikom užívateľského účtu alebo zánikom Užívateľa alebo Prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.
 4. Ak je niektorá časť týchto Podmienok neplatná, nemá to vplyv na platnosť ostatných dojednaní..
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky meniť najmä z dôvodov regulatórnych a technologických. Zmena Podmienok bude Užívateľom oznámená elektronickou správou v užívateľskom rozhraní Aplikácie alebo prostredníctvom emailu na e-mailovú adresu uvedenú užívateľom pri registrácii. V prípade, že si Užívateľ nebude priať byť viazaný navrhovanou zmenou Podmienok, má právo zmenu odmietnuť a poskytovanie služieb vypovedať s výpovednou dobou 14 dní. Poskytovanie služieb Užívateľ vypovie elektronicky zaslaním správy prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo e-mailom Prevádzkovateľovi. Ku dňu uplynutia výpovednej doby Prevádzkovateľ užívateľovi zruší užívateľský účet. V prípade, že Užívateľ svoj účet nezruší zaslaním oznámenia do 14 dní od oznámenia zmeny Podmienok, má sa za to, že s novými Podmienkami súhlasí.
 6. Podmienky sú platné a účinné od 28. 6. 2022.